užitočné weby pre každého

Obchodné podmienky používania služby VlastnýWeb.sk

1. Poskytovateľ služby

Poskytovateľom služby VlastnýWeb.sk (ďalej len „Služba“) je Xion, s.r.o., so sídlom Svätého Vincenta 2, 821 03 Bratislava, IČO: 36 288 209, zapísaná v obchodnom registri vedenom na OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 39958/B, ObÚ v Bratislava, živ. reg. č.: 110-159423, ďalej len „Poskytovateľ“.

2. Používateľ Služby

Používateľom Služby sa môže stať akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, spôsobilá na právne úkony.

3. Osobné údaje a vzájomná komunikácia

Používateľ dáva súhlas na spracovanie osobných údajov: meno, priezvisko, email, adresa, telefónne číslo na dobu trvania Služby alebo spoločnosti Xion, s.r.o.
Používateľ prehlasuje, že všetky vyplnené údaje v registračnom formulári sú presné a pravdivé a sú poskytnuté dobrovoľne.
V prípade zmeny identifikačných údajov je Používateľ povinný bezodkladne aktualizovať údaje pomocou formulára v sekcii Nastavenia webu.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že neposkytne osobné údaje tretej strane. Poskytnuté dáta budú používané iba pri vzájomnej komunikácii, pri obchodnej a marketingovej korešpondencii
 alebo za účelom realizácie objednaných služieb.
Osobné údaje môžu byť zverejnené na webových stránkach vytvorených pomocou Služby, ak Používateľ zvolí túto možnosť pri úpravách webových stránok.
Poskytovateľ informuje používateľa o novinkách Služby a ponukách Poskytovateľa prostredníctvom emailu, telefonicky alebo pomocou SMS.
Používateľ môže svoj súhlas so zasielaním noviniek kedykoľvek odvolať pomocou formulára v sekcii Nastavenia webu, prípadne emailom na adresu sluzby @ vlastnyweb.sk.

4. Súbory Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka ukladá na disk používateľa prostredníctvom webového prehliadača. Vďaka týmto súborom si webstránka na určitý čas uchováva rôzne informácie o správaní návštevníka a jeho nastaveniach, takže ich pri ďalšej webstránke nemusí znova získavať.

Webové stránky na serveri vlastnyweb.sk (vrátane všetkých subdomén a stránok Používateľa) používajú cookies iba na zistenie štatistík návštevnosti. Údaje sú anonymné, nezhromažďujú osobné dáta. Získané údaje používa spoločnosť Google na vyhodnotenie návštevnosti webu.

5. Vylúčenie zodpovednosti

Poskytovateľ se bude snažit o maximálnu funkčnosť a dostupnosť poskytovanej Služby.
Poskytovateľ neručí za škody spôsobené používaním Služby (napr. ušlý zisk).
Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát, či za dočasné prerušenie Služby.
Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah webových stránok, vytvorených Používateľmi.

6. Záväzky Používateľa

Používateľ sa zaväzuje, že nebude úmyselne zneužívať systém alebo preťažovať server.
Používateľ je povinný v zmysle platných zákonov SR uviesť na web stránke požadované údaje o vlastnej identite a obchodných podmienkach v rozsahu, ktorý stanovujú zákony SR (napríklad identifikačné údaje, obchodné podmienky, ceny vrátane daní).
Používateľ nebude Službu poskytovať tretím osobám.

7. Referencie na webových stránkach Používateľa

Na každej webovej stránke Používateľa je krátky text a odkaz na Službu a Poskytovateľa. Odkaz je možné odstrániť zakúpením služby „Vypnutie zobrazovania odkazov“ cez objednávkový formulár.
Poskytovateľ môže uviesť webovú adresu a ukážky webovej stránky Používateľa pre propagáciu Služby alebo Poskytovateľa, napríklad na webových stránkach Poskytovateľa, v tlačených materiáloch alebo v inej reklamnej komunikácii.

8. Aktivácia služby

Vytváranie nových webov je možné od 15. 07. 2020.

Aktivácia Služby prebehne pri vytváraní webu. Na emailovú adresu, ktorá bola uvedená pri vytváraní webu, budú ihneď po vytvorení nového webu zaslané inštrukcie, ako web upravovať.

9. Služba zadarmo

Skôr poskytnuté služby zadarmo podľa Obchodných podmienok do 10. 01. 2020 (vytvorené do 14. 07. 2020) budú ukončené najneskoršie do 31. 07. 2020.

Od 15. 07. 2020 sú poskytované služby zadarmo iba na testovacie účely a iba na obmedzený čas 30 dní od vytvorenia webu. Táto doba slúži na vyskúšanie funkcií služby „Základný balík Vlastného webu“. Do skončenia tejto lehoty si môže Používateľ objednať platené služby, minimálne „Základný balík Vlastného webu“ alebo „Prémiový balík Vlastného webu“. Ak si Používateľ do konca skúšobnej doby neobjedná žiadnu platenú službu, vyjadruje tak nezáujem pokračovať vo využívaní Služby a jeho web bude zmazaný.

Na používanie bezplatných služieb nie je právny nárok a Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto služby kedykoľvek prerušiť aj bez predchádzajúceho upozornenia.

10. Platené služby

Služby „Základný balík Vlastného webu“ (ďalej len Základný balík), „Prémiový balík Vlastného webu“ (ďalej len Prémiový balík) a doplnkové služby sú spoplatnené. Používateľ si môže objednať platené služby vyplnením objednávky v časti Nastavenia svojho webu. Používateľ musí mať vyplnené údaje o sebe potrebné na vystavenie faktúry.

Po odoslaní objednávky Poskytovateľ zašle Používateľovi zálohovú faktúru (Výzvu na úhradu). Platba za služby sa realizuje bankovým prevodom. Po prijatí platby za zálohovú faktúru Poskytovateľ bezodkladne sprístupní objednané služby Používateľovi.

Služby „Emailová schránka“ a „Vypnutie zobrazovania odkazov“ je poskytovaná iba zároveň so službou Prémiový balík.

11. Predplatené obdobie

Predplatené obdobie služieb Základný balík a Prémiový balík je jeden rok.

Predplatené obdobie služby „Vlastná doména 2. stupňa“ je jeden rok. Predplatené obdobie nemusí byť totožné s predplateným obdobím služby Prémiový balík.

Po skončení predplateného obdobia je automaticky obnovená prevádzka služby a vystavená nová zálohová faktúra.
Prvé predplatené obdobie služieb sa počíta odo dňa aktivácie služieb.

Predplatené obdobie doplnkových služieb je jeden rok, ak nie je uvedené inak. V prípade, že predplatené obdobie doplnkovej služby začína v období 31 dní pred alebo po začatí predplateného obdobia služby Základný balík alebo Prémiový balík, predplatené obdobie doplnkovej služby sa zjednotí s obdobím služby Základný balík alebo Prémiový balík.
V prípade, že je doplnková služba objednaná mimo tohoto obdobia, vystaví sa faktúra s alikvótnou čiastkou, zodpovedajúcou počtu dní do začiatku nového predplateného obdobia služby Základný balík alebo Prémiový balík.

12. Postihy za neuhradenie faktúry

Po štrnástich dňoch po dátume splatnosti budú neuhradené platené služby deaktivované. V prípade služieb Základný balík alebo Prémiový balík bude web zmazaný.

13. Nevhodný obsah

Používateľ je povinný vystavovať iba taký obsah svojich webových stránok, ktorý nie je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky a nie je v rozpore s dobrými mravmi, napríklad stránky nesmú obsahovať pornografický materiál, vulgarizmy a iné neslušné slová.
Na stránkach sa nesmie zverejňovať obsah nevhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov (erotický obsah a pod.).
Na stránkach nesmú byť dostupné súbory s autorsky chráneným obsahom, pokiaľ Používateľ nie je sám vlastníkom práv, alebo nemá tieto práva vysporiadané s ich vlastníkom.
Na stránkach sa nesmie prevádzkovať hazardné hry, propagovať ich alebo odkazovať na ne.
Stránky nesmú obsahovať alebo odkazovať na nelegálne získaný softvér alebo podobné produkty.
Na stránkach sa nesmie zverejňovať klamlivý alebo zavádzajúci obsah, prípadne obsah s charakterom poplašnej správy.
Obsah stránok nesmie poškodzovať dobré meno Poskytovateľa.
Na stránkach sa nesmú zobrazovať reklamy na produkty a služby, ktoré neposkytuje Používateľ.
Na stránky sa nesmú vkladať reklamné alebo iné systémy a aplikácie tretích strán.
Na stránky sa nesmie vkladať obsah, ktorý by nadmerne zaťažoval server. Za primeraný obsah sa považuje obsah, ktorý potrebuje bežný živnostník na Slovensku.

V prípade zistenia nevhodného obsahu je Poskytovateľ oprávnený bezodkladne zablokovať prístup k danej prezentácii alebo jednotlivým súborom, prípadne zmazať webové stránky.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo deaktivovať stránky s kontroverzným obsahom.

14. Ukončenie služby

Poskytovateľ si vyhradzuje právo predčasne ukončiť poskytovanie služby v týchto prípadoch:

  1. pri vytváraní webu bola zadaná neplatná emailová adresa,
  2. Používateľ porušuje obchodné podmienky používania Služby, najmä odsek č. 13 – Nevhodný obsah.

Služba môže byť ukončená na písomnú žiadosť Používateľa (aj predčasne) alebo neuhradením faktúry do dňa splatnosti.

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch nie je Poskytovateľ služby povinný vrátiť predplatné Služby.


Poskytovateľ môže ukončiť poskytovanie platenej verzie Služby bez uvedenia dôvodu po skončení predplateného obdobia. V závažných prípadoch môže Poskytovateľ ukončiť poskytovanie Služby aj pred skončením predplateného obdobia. Poskytovateľ oboznámi Používateľa o tejto skutočnosti elektronickou formou. V tomto prípade má Používateľ právo na vrátenie alikvótnej čiastky predplatenej sumy okrem poplatkov za registráciu domén druhého stupňa.

V prípade neposkytovania platenej verzie Služby dlhšom ako 30 dní môže byť Služba ukončená na písomnú žiadosť Používateľa, pričom Používateľ má právo na vrátenie alikvótnej čiastky predplatenej sumy (okrem poplatkov za registráciu domén druhého stupňa).

15. Registrácia domén druhého stupňa a zmena vlastníka domén

Poskytovateľ Služby registruje domény pri obdržaní objednávky spôsobom, pri ktorom je vlastníkom domény Poskytovateľ. Na požiadanie Používateľa Poskytovateľ prevedie registráciu domény do vlastníctva Používateľa. Prevod domény je spoplatnený podľa cenníka, ak si vyžaduje administratívne úkony.

Registrácia slovenských národných domén druhého stupňa (.sk) sa riadi pravidlami národného registrátora (SK-NIC, a.s.).
Registrácia iných domén druhého stupňa (napríklad .com, .eu, .cz) sa riadi príslušnými pravidlami, ktoré sa na domény vzťahujú. Cena za iné domény ako .sk môže byť vyššia.

Presmerovanie vlastnej domény druhého stupňa od iného poskytovateľa na webové stránky Služby je možné, ak tomu nebránia technické možnosti. Presmerovanie je spoplatnené podľa cenníka.

16. Ceny služieb

Poskytovanie služieb a ich rozsahu sa riadi platným aktuálnym cenníkom,
 ktorý je zverejnený na webových stránkach www.vlastnyweb.sk.

17. Autor služby a redakčného systému


Autor Služby a redakčného systému WebEdit Easy, používaného v Službe, je Xion, s.r.o. Spoločnosť vlastní alebo má vysporiadané všetky práva duševného vlastníctva, zdrojové kódy a autorské diela použité v redakčnom systéme WebEdit Easy, na webových stránkach www.vlastnyweb.sk a v šablónach vytvorených webov (ak nie je uvedené inak).

18. Zodpovednosť Používateľa za porušenie autorských práv

Používateľ Služby sa zaväzuje v prípade akéhokoľvek porušenia záväzkov a neoprávneného zásahu do autorského práva (skopírovanie stránky, grafických návrhov a pod.) poskytnúť autorovi nemajetkovú ujmu v peniazoch, pričom právo na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia zostáva nedotknuté.19. Iné ustanovenia

Poskytovateľ si vyhradzuje právo podľa potreby meniť Obchodné podmienky používania Služby.

 

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 01. 07. 2020.